Godziny Otwarcia: 
Poniedziałek-Piątek 
7:30-18:00
517 017 112
Godziny Otwarcia: Poniedziałek-Piątek 7:30-18:00
517 017 112
Menu
Usługi

Zasady rejestracji do poradni POZ

Zasady rejestracji pacjentów do poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Ogólne zasady rejestracji.
1. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach 7.30 – 17.30.
2. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej.

2. Wymagane dokumenty:
1. Dowód tożsamości,
2. Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta, w sytuacji kiedy bedzie miał zastosowanie.

3. Ustalanie terminu wizyty.
1. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z dostępnym harmonogramem pracy lekarza. W innych przypadkach w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
2. Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, wraz ze wskazaniem godziny (godzina przyjęcia pacjenta jest orientacyjna). Dzień i godzina uzyskania świadczenia powinny być uzgodnione w miarę możliwości z pacjentem oraz powinno korelować z harmonogramem udzielania świadczeń przez danego lekarza POZ.
3. W harmonogramie są wydzielone miejsca dla pacjentów rejestrujących się w danym dniu rano oraz miejsca dla pacjentów rejestrujących się z wyprzedzeniem, jak również miejsca dla pacjentów na wizyty kontrolne wyznaczone przez lekarza POZ. Pacjent który zostaje zarejestrowany poprzez wpisanie do harmonogramu przyjęć otrzymuje informację dotyczącą terminu wizyty.
Pozostały czas w harmonogramie przeznaczony jest na szczepienia ochronne, porady patronażowe i inne świadczenia gwarantowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248 z poźn. zm.).

4. Ważne informacje.
1. Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
2. W przypadku rezygnacji przez pacjenta z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
3. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia z pominięciem obowiązujących procedur . Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

REJESTRACJA

Zapraszamy od godziny 7:30
tel:+48 570 017 112tel:+48 17 71 76 042tel:+48 17 74 11 401